Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Phổ thông DTNT THCS Định Hóa.Theo kế hoạch UBND huyện Định Hóa tổ chức Lễ hội Lồng tồng vào ngày 03/02/2020 tức ngày mùng ...